НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економічна теорія"

До відома авторів

Редакція приймає до розгляду підготовлені спеціально для журналу “Економічна теорія” роботи з основних проблем економічної теорії.
Для реєстрації статті необхідно надати:
• На папері договір про передачу авторських прав, підписаний усіма авторами у двох примірниках (зразок договору див. на сайті журналу).
• В електронному вигляді (по е-mail або на CD/DVD дисках) варіант рукопису; файл називати прізвищем першого автора статті, наприклад, ivanenko.doc.

Структура статті :
1. Інформація про статтю:
• індекс УДК (вгорі, ліворуч перед прізвищем автора);
• ім’я, прізвище автора (авторів – через кому);
• назва статті (українською, російською та англійською мовами);
• розширені анотації українською, російською та англійською, де мають бути відображені: загальний опис порушеної у статті проблеми (одним-двома реченнями); мета статті, застосовані методи дослідження; основні наукові результати; теоретичне та практичне значення наукових результатів;
• обсяг анотації має становити не менше 1800 знаків. Текст анотації не повинен підміняти текст вступу або висновків статті;
• ключові слова – не більше шести (ключові фрази не повинні бути довгими);
• код за класифікацією JEL.
2. Інформація про авторів вказується в примітках:
• прізвище, ім’я і по батькові автора (авторів);
• учений ступінь, учене звання;
• номер ID ORCID або Research ID (за наявності);
• посада, місце роботи автора (авторів), повна офіційна назва українською, російською та англійською мовами, юридична адреса організації трьома мовами;
• сфера наукових інтересів;
• контактний e-mail, якщо авторів кілька – вказується e-mail автора для контактів;
• зазначити, в межах виконання якої НДР, програми чи теми написана стаття.
3. Текст статті.
Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003г. №7-05/1), згідно з якою редакційні колегії наукових видань в Україні можуть приймати до публікації тільки ті наукові статті, що містять такі структурні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями; формулювання цілей статті; аналіз публикацій за даною проблематикою; виокремлення недостатньо досліджених аспектів порушеної проблеми; виклад матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження; перспективи подальших досліджень. (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. 2008. № 3. С. 9–13 та 2009. № 5. С. 26–30).
Обсяг статті (текст, список літератури, рисунки та підписи до них, анотацією українською, російською й англійською мовами) не повинен бути меншим за 15 сторінок і не повинен перевищувати 24 сторінки або 40 тис. знаків, ураховуючи пробіли між словами та знаки пунктуації.

4. Посилання на використані джерела у тексті статті:

• обов’язковим є посилання на джерела використаних або цитованих матеріалів;
• посилання на власні публікації припустимі тільки в разі крайньої необхідності;
• в дужках вказується прізвище автора, рік публікації і конкретні сторінки, на які є посилання (якщо це необхідно): В роботі (Marshal, 1983. P. 96) зазначалось…;
• якщо прізвище автора україно- або російськомовного джерела (в тому числі перекладного) згадується у тексті, то в дужках вказується тільки рік (і за необхідності сторінки): Як зазначав Дж.М.Кейнс (1999. С. 352)…;
• якщо авторів двоє – вказуються два прізвища; якщо більше двох – прізвище першого автора «та ін.» (для іноземних джерел – «et al.»); якщо посилання одночасно на кілька джерел, то розділити їх крапкою з комою: (Obstfeld, Rogoff, 1995. P. 631; Иванов и др., 2012; Radcliffe et al., 1984); у разі згадування кількох робіт одного автора після прізвища перераховуються роки публікацій через крапку з комою: (Дементьєв, 2004; 2006);
• включаються тільки публікації, згадані в тексті статті.

Список використаних джерел має складатися з таких двох частин:
1) власне Список використаних джерел, складений в алфавітному порядку – спочатку публікації українською або російською мовою, потім іноземні джерела;
2) References – джерела з цього Списку англійською мовою оформлені згідно з міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010.
Приклади оформлення:

для книжок

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні: кол. моногр. / НАН України, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”. Київ, 2015. 544 с.

Білорус О.Г. (2016). Економічна глобалістика. Київ: КНЕУ. 539 с.

для журналів

Гриценко, А. А. (2016). Реконструктивний економічний розвиток: зміст, основні напрями і вектор соціальної справедливості. Економічна теорія. № 4. С. 5–18.

Артьомова Т. І. (2015) Політична економія як ціннісний оплот соціально-економічної модернізації. Економічна теорія. №4. С. 62–70

Інтернет-ресурси

Батлер Б., Джонсон Б. и другие. (2003). Финансы: Оксфордский толковый словарь. Национальная экономическая энциклопедия. URL: http://vocable.ru/dictionary/533/word/globalization-globalizacija

Duncan, D., Sabirianova Peter, K. (2016). Unequal inequalities: Do progressive taxes reduce income inequality. International Tax and Public Finance. Vol. 23, issue 4, 762–783. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10797-016-9412-5.
У References до опису статті необхідно вносити:
• транслітеровані прізвища всіх авторів (прізвище від імені відділяється комою);
• рік виходу книги/статті у круглих дужках;
• переклад назви книги/статті англійською мовою;
• транслітеровану назву журналу або абревіатуру (за ISSN) і — через тире — переклад назви журналу англійською мовою (у тексті виділяється курсивом). Зазначати назву нашого журналу «Економічна теорія»: Ekonomìc Theory (Ekon. teor.);
• число журналу (том, випуск) та сторінки – цифрами через кому.
• У кінці опису у квадратних дужках для всіх джерел, крім англомовних, обов’язково треба зазначити мову джерела, наприклад, [in Ukraine], [in Russian], [in German].
• Зарубіжні стандарти з бібліографічного опису не використовують такі розділові знаки, вживані в українському ДСТУ, як «/ », «;», «–».
Приклади бібліографічного опису за стандартом АРА:
Стаття
Mel’nik, T.M., Pugachevskaya, K.S. (2016). Import dependence of Ukraine’s economy and priorities of selective import substitution. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 4, 29-44 [in Ukrainian].
Книга
Krysovatyi, A. I. (2005). Theoretical and organizational dominants and practice in the implementation of tax policy in Ukraine. Ternopil: Kart-blansh [in Ukrainian].
Інтернет-ресурс
Korablin, S. (2017, April 8). Currency liberalization in Ukrainian: escape from reforms. Zerkalo nedely. Ukrayna – Mirror of the week, 13. Retrieved from URL: gazeta.dt.ua [in Ukrainian].
Kemfert, C. Welsch, H. (1998). Energy-Capital-Labor Substitution and the Economic Effects of CO2 Abatement: Evidence for Germany. Retrieved from http://www.feem.it/userfiles/attach/Publication/NDL1998/NDL1998-076.pdf
Транслітерація української мови латиницею виконується на основі Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 (http://zakon2.rada.gov.ua/ lows/show/55-2010-п). Транслітерація російської мови латиницею виконується на основі міждержавного стандарту ГОСТ 7.79-2000 (ISO 9-95) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом» (http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ7.88-2003/3). Безоплатно скористатися програмою транслітерації україномовного тексту латиницею можна на сайті http://litopys.org.ua, а російськомовного тексту – на сайті http://www.translit.ru
До списку джерел не вносять: нормативні документи, стат. збірники, архівні матеріали, газетні замітки без зазначення автора, посилання на сайти без зазначення конкретного матеріалу. Посилання на такі джерела дають у посторінкових зносках.
5. Інформація про статтю англійською мовою (вказується на останньому аркуші) подається окремим файлом:
• назва статті;
• ім’я, прізвище автора (транслітерація);
• місце роботи кожного автора (повна офіційна англомовна назва організації);
• місто, країна;
• ключові слова;
• код за класифікацією JEL (див. коди класифікатора по – “Journal of Economic Literature Classification System” URL: http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php);
• Список використаних джерел (транслітерація латиницею);
Матеріали для публікації необхідно подавати у форматі редактора Microsoft Word, (формат А4, книжкова орієнтація, шрифт “Times New Roman”, 14 pt через 1,5 інтервали; параметри сторінки (поля) – по 2 см).
Зноски робити стандартними засобами Word (вставка — посилання — зноска).

Графічний матеріал виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці – в редакторі Microsoft Word; діаграми – в Microsoft Excel або Microsoft Graph; рисунки у вигляді організаційних діаграм – за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; математичні формули – в редакторі формул Microsoft Equation (3.0).
Рисунки й схеми, виконані у Word, повинні бути згруповані всередині єдиного об’єкта. Скановані або взяті з інтернету графічні матеріали і вставлені в документи Word неприпустимі, оскільки непридатні для поліграфії.
Прохання надавати графічні матеріали окремими файлами (файл повинен містити числові дані, пов’язані з рисунком).
Усі графічні матеріали мають бути чітко відображені у чорно-білому варіанті.
Таблиці повинні мати заголовок і порядковий номер. Примітки розміщують безпосередньо під таблицями (джерело, або розроблено за джерелом, або авторська розробка). Перед таблицями у тексті мають бути посилання на них.
Цитати з україномовних і російськомовних джерел подавати мовою оригіналу.
Статті не за профілем журналу або оформлені не за викладеними вище правилами до реєстрації не приймаються.
Статті рецензують два незалежних експерти, призначені редколегією. У разі негативної рецензії стаття може бути повернена на доопрацювання або відхилена редколегією, про що надсилається повідомлення автору.
Виправлений автором варіант статті, погоджений з рецензентами, вважається остаточним, після чого заміни тексту, рисунків або таблиць неприпустимі.
Стаття реєструється після отримання останнього варіанта.
Кожну статтю розглядають на засіданні редакційної колегії, де остаточно затверджують у номер відкритим голосуванням.
Договір про передання авторських прав набуває чинності лише після прийняття статті до публікації.
Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій.
Відповідно до Закону про авторські права, при використанні наукових ідей та матеріалів цього випуску посилання на авторів і видання обов’язкові. Передрукування та переклади дозволяються лише за погодженням з автором та редакцією.
Кожен автор отримує безкоштовно авторський примірник журналу.
Редакція з авторами не листується.
Редакційна колегія засуджує будь-які вияви плагіату.
Надсилати матеріали за електронною адресою:
econom.teor@ukr.net, а також продублювати на taisiy55@ukr.net,
або за адресою:
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” (журнал “Економічна теорія)
вул. Панаса Мирного, 26
м. Київ-11
01011